Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW pod domeną telekomunikat.pl zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. Telecom nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Wszelkie dane znajdujące się na niniejszych Stronach Telecom zostały przez Telecom otrzymane ze źródeł, które Telecom uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Telecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą na Stronach Telecom wystąpić. Okresowo dokonywane są zmiany oraz uaktualnienia treści znajdujących się na Stronach Telecom.

Telecom nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających Strony Telecom za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na Stronach Telecom. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także sytuacji, w których Telecom został o możliwości wystąpienia szkody zawiadomiony.